Contact Us

Chairmen

Contact: Professor Dr. Zhen Xi, Nankai University
Address: 94 Weijin Road, Nankai District, 300071, Tianjin, China
E-mail: zhenxi@nankai.edu.cn
Phone: +86-022-2350-4782
Fax: +86-022-2350-4782

 

Contact: Professor Dr. Yuyang Jiang
, The Graduate School at Shenzhen, Tsinghua University
Address: 2279 Lishui Road, 518055, Shenzhen, China
E-mail: jiangyy@sz.tsinghua.edu.cn
Phone: +86-0755-2603-2094
Fax: +86-0755-2603-2094


Local Organising Committee

Contact: Professor Dr. Yuyang Jiang, 
The Graduate School at Shenzhen, Tsinghua University
Address: 2279 Lishui Road, 518055, Shenzhen, China
E-mail: jiangyy@sz.tsinghua.edu.cn
Phone: +86-0755-2603-2094
Fax: +86-0755-2603-2094

 

Contact: Professor Dr. Zhen Yang, Peking University Shenzhen Graduate School
Address: 2199 Lishui Road, 518055, Shenzhen, China
E-mail: zyang@pku.edu.cn
Phone: +86-0755-2603-2314
Fax: +86-0755-2603-2663


For general inquiries, please contact:

State Key Laboratory of Chemical Oncogenomics
Address: Shenzhen University Town, Xili, Nanshan District, Shenzhen.
Web: http://sklco.pkusz.edu.cn
E-mail: klcb@sz.tsinghua.edu.cn, klab@pku.edu.cn